АЛМАТИНСКАЯ АКАДЕМИЯ МВД РК имени МАКАНА ЕСБОЛАТОВА

Пропустить Основное меню

Основное меню

Қазақстан Республикасы ІІМ М.Есболатов атындағы Алматы академиясы

  •   Қазіргі әлемде ақпараттық технологиялар адам өмірінің барлық салаларында қолданылады, ал білім беру саласы да бұдан тыс қалған жоқ. Интернет технологиясын және қашықтықтан оқытуды қолдану қазіргі кезде жаңа дүние емес. Бүгінгі таңда қашықтықтан оқыту білім беру процесіне басқа тұрғыдан қарауға мүмкіндік береді. Интернеттің пайда болғаннан бері адамдар желідегі түрлі ресурстарға тікелей қол жеткізе алады. Мұндай технологиялардың мүмкіндіктері өте жоғары, сондықтан қазіргі уақытта адам қызметінің бірде-бір саласы ақпараттық технологиясыз жұмыс істемейді. Мұндай технологияларды білім беруде белсенді қолдану қашықтықтан оқытудың орнын анықтады.

      Қашықтан оқыту технологиялары (ҚОТ) – бұл негізінен ақпараттық және телекоммуникациялық технологияларды қолдана отырып, білім алушы мен оқытушы арасындағы делдалдық (қашықтықтан) немесе толық емес өзара делдалдық арқылы жүзеге асырылатын технологиялар.

     В современном мире информационные технологии пронзили все сферы жизни человека, и сфера образования не является исключением. Использование интернет технологий и дистанционного обучения не является сейчас чем-то новым. На сегодняшний день дистанционное обучение позволяет взглянуть на процесс получения образования с другой стороны. С появлением интернета у людей появилась возможность прямого доступа к различным ресурсам, находящимся в сети. Потенциал таких технологий очень высок, именно поэтому ни одна область деятельности человека сейчас не функционирует без информационных технологий. Активное использование таких технологий в образовании определило место дистанционному обучению.

      Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – это технологии, реализуемые, в основном, с применением информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и преподавателя.

Жаңалықтар/Новости

Изображение пользователя Администратор ДТО
ХАБАРЛАНДЫРУ/ОБЪЯВЛЕНИЕ
от Администратор ДТО - Вторник 5 Май 2020, 13:16
 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің 2019 жылғы 25 желтоқсандағы № 1103 бұйрығын орындау мақсатында 2020 жылғы 18 мамырдан 18 маусымге дейінгі аралықта қашықтықтан оқыту технологиясы бойынша біліктілікті арттыру курстары: «Басқарудың негіздері» тақырыбында өткізіледі, санаты: ҚАПБ басшы лауазыма тағайындалған қызметкерлері.

Осыған байланысты біз облыс пен қала полиция Департаменттерінің кадрлық аппараттарынан Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі М. Есбулатов атындағы Алматы академиясына бұйрықтың көшірмесін, сауалнаманы (үлгіні сайттан алыңыз) және қағазға басылған және электронды түрде оқуға үміткерлердің фотолары бар дискіні (JPG форматында) 2020 жылдың 11 мамырнан кешіктірмей жеткізулерін сұраймыз.

Фотолары жоқ (JPG форматында) үміткерлердің сауалнамалары қабылданбайды.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Во исполнение приказа № 1103 МВД Республики Казахстан от 25 декабря 2019 года с 18 мая по 18 июня 2020 года проводятся курсы повышения квалификации по дистанционной образовательной технологии на тему: «Основы управления» категория: Сотрудники назначенные на руководящую должность ГРОП.

В связи с этим просим кадровые аппараты Департаментов полиции областей и городов предоставить в Алматинскую академии МВД Республики Казахстан имени М. Есбулатова копию приказа, анкеты (образец на сайте) и диск с фотографиями (формат JPG) кандидатов на обучение в бумажном и в электронном виде, не позднее 11 мая 2020 года.

Анкеты без фото кандидата (формат JPG) приниматься не будут.

Изображение пользователя Администратор ДТО
/КУРС ТЫҢДАУШЫЛАРДЫҢ НАЗАРЫНА! / К ВНИМАНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ КУРСОВ!/
от Администратор ДТО - Пятница 27 Март 2020, 12:02
 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Мақан Есболатов атындағы Алматы академиясының қашықтықтан білім беру түріндегі білім алушылардың білімін бақылау ережелеріне сәйкес, атап айтқанда:

3. Білім бақылауын өткізу технологиясы

3.10. БІЛІМ АЛУШЫЛАРҒА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ:

- тестілеуге қатыспай қалуға. Белгілі бір себепке байланысты байланысқа шықпай қалған жағдайда, кадр қызметінің қызметкерлері ҚОТ қызметкерлеріне алдын ала ескертуі тиіс, соған сәйкес айғақты құжаттарды көрсетуі керек;

- тестілеуге кешігуге;

- бақылау шараларын өткізу кезінде Skype өшіруге (бейне, дыбыс байланыс);

- тестілеу кезінде оқу әдебиеттерін және жергілікті Интернет желісін пайдалануға;

- тестілеу кезінде бөтен адамдармен сөйлесуге, сонымен бірге телефонмен сөйлесуге;

- тесттік тапсырмаларын орындамастан, тестілеу өтіп жақтан бөлмеден шығуға тыйым салынады.

3.11. Тестілеуді өткізу кезінде көрсетілген талаптар бұзылған жағдайда емтихан қабылдаушы білім алушыны ескерте отырып, «қанағатанарлықсыз» деген баға қою арқылы тестілеу процедурасын мерзімінен бұрын тоқтатады.

4. ШЫҒУ БАҚЫЛАУ

4.2. Білім алушы курс бойынша қорытынды бақылауға бағдарламамен бекітілген барлық аралық бақылаудан өткеннен кейін жіберіледі.

4.3. Қорытынды тестілеу нәтижесі бойынша «қанағатанарлықсыз» деген баға алған білім алушы курстың оқу бағдарламасын орындамаған болып есептеледі. Біліктілікті арттыру курсынан өткендігі туралы сертификатты ала алмайды.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Согласно правил проведения контроля знаний обучающихся по дистанционной форме Алматинской академии МВД Республики Казахстан имени Макана Есбулатова в частности:

пункта 3. Технология проведения контроля знаний

3.10. ОБУЧАЮЩИМСЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- пропускать тестирование. В случае отсутствия по уважительной причине, сотрудники кадровой службы на местах должны уведомить об этом сотрудников ГДО заранее, при этом предоставлять соответствующие оправдательные документы;

- опаздывать на тестирование;

- при проведении контрольных мероприятий отключать Skype (видео, аудио связь);

- во время тестирования пользоваться учебной литературой и локальной сетью Интернет;

- вести переговоры, в том числе и телефонные с посторонними лицами во время процедуры тестирования;

- покидать помещение, где проводится процедура тестирования, не завершив выполнение тестовых заданий.

3.11. При допущение указанных нарушений, процедура проведения тестирования досрочно прекращается экзаменатором с уведомлением слушателя и выставлением оценки «неудовлетворительно».

пункта 4. ВЫХОДНОЙ КОНТРОЛЬ

4.2. Слушатель допускается к выходному контролю по курсу, после прохождения всех промежуточных контролей, установленных программой.

4.3. Слушатель, получивший неудовлетворительную оценку по результатам выходного контроля, считается не выполнившим учебную программу курса. Не получают сертификат о прохождении повышения квалификации.


Пропустить ВходПропустить Календарь

Календарь

Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 Сегодня Понедельник 13 Июль 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Пропустить Пользователи на сайте

Пользователи на сайте

(последние 5 минут)
Пусто
 
 
Вы не прошли идентификацию (Вход)